Am Fokus

Ci-dessous, vous retrouvez les projets qui ont été réalisés dans les établissements scolaires dans le cadre de Kulturama. 


Projets

Dem Eco seng Rees - Vun der Iddi zum Buch

1. Von der Idee über die Geschichte zum Buch: Dem Eco seng Rees:

•Kreativwerkstatt für Grundschüler:

  • Begegnung und Austausch mit zwei ortsansässigen Künstlern (Alex Fohl, Dichter, Kinderbuchautor und Olga Reiff, Kinderbuchautorin und Illustratorin)

•Zielsetzung des Projekts:

Plus d'informations
Démonstration de la technique du collodium

Passionnés d’anciennes techniques photographiques Séverine Peiffer et Joël Nepper forment « Lanterne Magique », une structure artistique et pédagogique visant à préserver et transmettre des procédés devenus rares.

Plus d'informations
Der menschliche Körper; Spannung und Entspannung

Im Rahmen des Kulturama.lu-Programms habe ich im September vergangenen Jahres auf die Dienste des luxemburger Künstlers Pit Wagner zurückgegriffen.

Pit Wagner begleitete somit meine Klasse 1CLE des Athénée de Luxembourg im Schulfach „Dessin“. Gemäß dem Lehrplan sollten die Schüler Arbeiten um die Thematik „menschlicher Körper“ gestalten.

Plus d'informations
Dieren, Doors, Portes

Eischt Andréck vum groussen, interdisziplinäre Projet aus dem Lycée Nic-Biever vun Diddleng.

Plus d'informations
Eng Klass rappt!

J’ai fait appel à M. Galassi dans le cadre de mes cours de luxembourgeois intermédiaire dans la classe de S1 à l’école internationale de Mondorf-les-Bains afin de créer une chanson Rap par la classe entière.

Plus d'informations
Exposition Wollef

Hei eng kleng Dokumentatioun aus dem Lycée vun Diddeleng, wou d'lescht Joer am Kader an enger Testphas vu Kulturama e grousse Projet realiséiert gouf. D'Thema Wollef gouf a ville Fächer ënnert verschidde Standpunkte behandelt. De groussen Deel vun de Klasse vun der voie de préparation vum LNB hu sech um Projet bedeelegt.

Ënnert dësem Link fënnt een eng genau Beschreiwung vum Projet: https://spark.adobe.com/page/8PRricwKJgaEn/

Plus d'informations
Faarweg Ouschteren

De Kontakt mat der Këschtlerin ass ganz positiv verlaaf: D‘Madame Pirson huet eis ausführlich informéiert betreffend den Ooflaf:  vun der Demande bis zum Schlussrapport.

Nodeems mir den Accord vun allen Läit kruten, hu mir zusummen no Méiglichkeeten gesicht fir Toilen am Cader vun eisem PDS kënen dem Thema Frëndschaft unzepassen. D’Madame Pirson huet eis Wënsch respektéiert an sou konnten wonnerschéin faarwig Toilen entstoen.

Mir haten fir Produktiounen 2 ganz Deeg virgesin:

Plus d'informations
Filmwelt entdecken an erliewen

Lundi matin, les élèves ont eu l’occasion de poser de nombreuses ques)ons préparées à l’avance à Hubrecht Brand, engagé à faire une introduction générale au thème du monde du film. Les élèves ont appris beaucoup sur les différents métiers liés au film, les avantages voire désavantages des métiers, etc.

Plus d'informations
Go for a Rap

Den 11.11.20 war de sougenannten Astig an eise Projet mam Helder Ferreira.

D’Schüler woussten net wat op si duer ging kommen, waren awer op fir mol ze lauschteren, wat do e „Rapper“ hinnen ging zielen.

Fir d’éischt mol huet hien hinnen d’Geschicht vum Hip Hop erkläert an do sinn dann och schons déi éischt Gespréicher entstanen.

Wéi gëtt den Takt mat Wierder opgefëllt? Wat fir eng Inhalter hunn déi eenzel Rappen? Wat kennt dir sou? An dobäi war dann all Kéiers den Helder, deen dorop agaangen ass a mat jidderengem iwwert seng jeweileg Favoriten fachsimpelt huet.

Plus d'informations
Graffiti am LCD

Dëse Projet huet am Kader vum schoulinterne Konzept « Talents Skills and More » (TSM) vum LCD stattfonnt, deen als Zilsetzung d’ausserschoulesch Fërderung vu SchülerInne mat Begabungen a spezifeschen Talenter huet. Fir méi genee ze sinn handelt et sech heibäi em d’Ëmsetzung vun enger ganz konkreter Idee vun engem 6e-Schüler aus dem Grupp, dee sech als Zil vu senger perséinlecher ausserschoulescher Fräiaarbecht d’Erléiere vun der Graffiti-Technik an d’Realisatioun vun engem Graffiti gesat hat.

Plus d'informations
Graffiti auf der Wand vor dem Festsaal

Dieses Projekt hat vom 12. Januar bis zum 9.3. im Lycée classique Echternach stattgefunden.

Plus d'informations
Graffiti Workshop

Ziel vun eisem Projet ass et, de Schüler d’ Konscht méi no ze bréngen a si op dee Wee ze motivéieren. D’ Klass Mosaik besteet zum aktuellen Zäitpunkt aus 3 Schüler, ee vun hinnen ass immens Konscht begeeschtert an huet grad eng méi schwéier Phase an der Schoul. Duerch de Projet probéiere mir hien erëm opzebauen an ze motivéieren.  

Plus d'informations
Gruselgeschichten

L’artiste a raconte l’histoire « Voyages au fond de ma chambre » en langue luxembourgeoise (méthode Kamishibai » 

Plus d'informations
Has(s)t du ? Hättest du ? Was wirst du tun ?

Als UNESCO-Schule hat sich die ENAD einerseits der Gedenkarbeit zum Zweiten Weltkrieg und der Shoah sowie der übergreifenden Projektarbeit verschrieben. Die spezifische Thematik wird jedes Jahr in unterschiedlichen Fächern in bestimmten Klassen behandelt und zudem von einer Lernenden-Projektgruppe im Rahmen der klassenübergreifenden Jahresprojektarbeit an selbstgewählten Themen vertieft. Seit zwei Jahren organisiert die Schule am 8. und 9.

Plus d'informations
Jüdisches Leben in Luxemburg, gestern und heute

Auch in diesem Jahr konnten wir das Angebot „Kunst und Geschichte“ für unsere Schüler aus der Klasse "Art et musées" im Rahmen des Art et cultures an der ENAD anbieten. Dank der Unterstützung von KULTURAMA wurde das Projekt "Jüdisches Leben in Luxemburg, gestern und heute" in Zusammenarbeit mit Frau Kathrin MESS, Historikerin, umgesetzt. Das Projekt fand von März bis Juni 2022 statt, jeweils dienstags am Nachmittag von 14.30-16.10 und umfasste vier Themenschwerpunkte:

Plus d'informations
Kreativwoch KW19

4 Enseignante vun der Gemeng Déifferdeng hate sech am Juni 2018 no der Virstellung vu kulturama.lu Gedanke zum kreativen Alldag an de Schoule gemaach. Aus dëse Gedanken ass eng KreativWoch entstanen, an där d’Kanner d’Welt vun der Konscht an den
Alldag vum Kënschtler méi no bruet kruten. Eng 830 Kanner konnte vum 29. Abrëll bis zum 3. Mee an 58 Atelieren zesumme mat hiren Enseignanten u kreativen Atelieren duer huelen, déi vun 12 Kënschtler an 10 Enseignante proposéiert goufen, dat souwuel zu Lasauvage wéi och am Creative Hub 1535°. D’Konschtateliere woare ganz villfälteg:

Plus d'informations
Kunst und Museen

Veuillez consulter le rapport du projet pour les détails.

Plus d'informations
La poésie recyclée

L’atelier de poésie organisé par Madame Thill dans ma classe de 4ème CL devait s’insérer dans un projet interdisciplinaire sur le développement durable.

Dès le départ, les élèves obtenaient la consigne d’apporter de vieux livres de leur bibliothèque personnelle. Le 14 décembre, lors de son intervention en classe, Madame Thill a proposé aux élèves différentes activités qui les ont amenés progressivement à la composition de poèmes à partir d’une « matière recyclée ».
Le cours a commencé par deux exercices d’échauffement qui servaient à éveiller la curiosité des élèves.

Plus d'informations
luca
LaboPatrimoine
Luxembourg

Ziel ist es, Primärschüler (speziell in den Cyclen 3 und 4) für ihre gebaute Umwelt und die Belange der Denkmalpflege und Baukultur zu sensibilisieren. Dafür wurde LABO Patrimoine im Auftrag des Kulturministeriums von
luca (Luxemburg Center for Architecture) und INPA (Institut national pour le patrimoine architectural) entwickelt. 

Plus d'informations
LTL goes drama

Im zweiten Trimester des Schuljahres 2019/2020 starteten wir, Bäcker Samantha und Florimé Dervisi, im Lycée Technique de Lallange ein Projekt namens „LTL goes drama“, das mithilfe der Künstlerin Pascale Noé Adam auf die Beine gestellt wurde. Ziel war es, interessierten SchülerInnen Grundkenntnisse über das Theater allgemein beizubringen als sie auch an das Improvisationstheater heranzuführen. Wichtig war ebenfalls, ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich in Form verschiedener Rollen in andere Figuren hineinzuversetzen.

Plus d'informations