Am Fokus

Ci-dessous, vous retrouvez les projets qui ont été réalisés dans les établissements scolaires dans le cadre de Kulturama. 


Projets

Dieren, Doors, Portes

Eischt Andréck vum groussen, interdisziplinäre Projet aus dem Lycée Nic-Biever vun Diddleng.

Plus d'informations
Eng Klass rappt!

J’ai fait appel à M. Galassi dans le cadre de mes cours de luxembourgeois intermédiaire dans la classe de S1 à l’école internationale de Mondorf-les-Bains afin de créer une chanson Rap par la classe entière.

Plus d'informations
Exposition Wollef

Hei eng kleng Dokumentatioun aus dem Lycée vun Diddeleng, wou d'lescht Joer am Kader an enger Testphas vu Kulturama e grousse Projet realiséiert gouf. D'Thema Wollef gouf a ville Fächer ënnert verschidde Standpunkte behandelt. De groussen Deel vun de Klasse vun der voie de préparation vum LNB hu sech um Projet bedeelegt.

Ënnert dësem Link fënnt een eng genau Beschreiwung vum Projet: https://spark.adobe.com/page/8PRricwKJgaEn/

Plus d'informations
Faarweg Ouschteren

De Kontakt mat der Këschtlerin ass ganz positiv verlaaf: D‘Madame Pirson huet eis ausführlich informéiert betreffend den Ooflaf:  vun der Demande bis zum Schlussrapport.

Nodeems mir den Accord vun allen Läit kruten, hu mir zusummen no Méiglichkeeten gesicht fir Toilen am Cader vun eisem PDS kënen dem Thema Frëndschaft unzepassen. D’Madame Pirson huet eis Wënsch respektéiert an sou konnten wonnerschéin faarwig Toilen entstoen.

Mir haten fir Produktiounen 2 ganz Deeg virgesin:

Plus d'informations
Go for a Rap

Den 11.11.20 war de sougenannten Astig an eise Projet mam Helder Ferreira.

D’Schüler woussten net wat op si duer ging kommen, waren awer op fir mol ze lauschteren, wat do e „Rapper“ hinnen ging zielen.

Fir d’éischt mol huet hien hinnen d’Geschicht vum Hip Hop erkläert an do sinn dann och schons déi éischt Gespréicher entstanen.

Wéi gëtt den Takt mat Wierder opgefëllt? Wat fir eng Inhalter hunn déi eenzel Rappen? Wat kennt dir sou? An dobäi war dann all Kéiers den Helder, deen dorop agaangen ass a mat jidderengem iwwert seng jeweileg Favoriten fachsimpelt huet.

Plus d'informations
Graffiti am LCD

Dëse Projet huet am Kader vum schoulinterne Konzept « Talents Skills and More » (TSM) vum LCD stattfonnt, deen als Zilsetzung d’ausserschoulesch Fërderung vu SchülerInne mat Begabungen a spezifeschen Talenter huet. Fir méi genee ze sinn handelt et sech heibäi em d’Ëmsetzung vun enger ganz konkreter Idee vun engem 6e-Schüler aus dem Grupp, dee sech als Zil vu senger perséinlecher ausserschoulescher Fräiaarbecht d’Erléiere vun der Graffiti-Technik an d’Realisatioun vun engem Graffiti gesat hat.

Plus d'informations
Graffiti Workshop

Ziel vun eisem Projet ass et, de Schüler d’ Konscht méi no ze bréngen a si op dee Wee ze motivéieren. D’ Klass Mosaik besteet zum aktuellen Zäitpunkt aus 3 Schüler, ee vun hinnen ass immens Konscht begeeschtert an huet grad eng méi schwéier Phase an der Schoul. Duerch de Projet probéiere mir hien erëm opzebauen an ze motivéieren.  

Plus d'informations
Gruselgeschichten

L’artiste a raconte l’histoire « Voyages au fond de ma chambre » en langue luxembourgeoise (méthode Kamishibai » 

Plus d'informations
Jüdisches Leben in Luxemburg, gestern und heute

Auch in diesem Jahr konnten wir das Angebot „Kunst und Geschichte“ für unsere Schüler aus der Klasse "Art et musées" im Rahmen des Art et cultures an der ENAD anbieten. Dank der Unterstützung von KULTURAMA wurde das Projekt "Jüdisches Leben in Luxemburg, gestern und heute" in Zusammenarbeit mit Frau Kathrin MESS, Historikerin, umgesetzt. Das Projekt fand von März bis Juni 2022 statt, jeweils dienstags am Nachmittag von 14.30-16.10 und umfasste vier Themenschwerpunkte:

Plus d'informations
Kreativwoch KW19

4 Enseignante vun der Gemeng Déifferdeng hate sech am Juni 2018 no der Virstellung vu kulturama.lu Gedanke zum kreativen Alldag an de Schoule gemaach. Aus dëse Gedanken ass eng KreativWoch entstanen, an där d’Kanner d’Welt vun der Konscht an den
Alldag vum Kënschtler méi no bruet kruten. Eng 830 Kanner konnte vum 29. Abrëll bis zum 3. Mee an 58 Atelieren zesumme mat hiren Enseignanten u kreativen Atelieren duer huelen, déi vun 12 Kënschtler an 10 Enseignante proposéiert goufen, dat souwuel zu Lasauvage wéi och am Creative Hub 1535°. D’Konschtateliere woare ganz villfälteg:

Plus d'informations
Kunst und Museen

Veuillez consulter le rapport du projet pour les détails.

Plus d'informations
La poésie recyclée

L’atelier de poésie organisé par Madame Thill dans ma classe de 4ème CL devait s’insérer dans un projet interdisciplinaire sur le développement durable.

Dès le départ, les élèves obtenaient la consigne d’apporter de vieux livres de leur bibliothèque personnelle. Le 14 décembre, lors de son intervention en classe, Madame Thill a proposé aux élèves différentes activités qui les ont amenés progressivement à la composition de poèmes à partir d’une « matière recyclée ».
Le cours a commencé par deux exercices d’échauffement qui servaient à éveiller la curiosité des élèves.

Plus d'informations
luca
LaboPatrimoine
Luxembourg

Ziel ist es, Primärschüler (speziell in den Cyclen 3 und 4) für ihre gebaute Umwelt und die Belange der Denkmalpflege und Baukultur zu sensibilisieren. Dafür wurde LABO Patrimoine im Auftrag des Kulturministeriums von
luca (Luxemburg Center for Architecture) und INPA (Institut national pour le patrimoine architectural) entwickelt. 

Plus d'informations
LTL goes drama

Im zweiten Trimester des Schuljahres 2019/2020 starteten wir, Bäcker Samantha und Florimé Dervisi, im Lycée Technique de Lallange ein Projekt namens „LTL goes drama“, das mithilfe der Künstlerin Pascale Noé Adam auf die Beine gestellt wurde. Ziel war es, interessierten SchülerInnen Grundkenntnisse über das Theater allgemein beizubringen als sie auch an das Improvisationstheater heranzuführen. Wichtig war ebenfalls, ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich in Form verschiedener Rollen in andere Figuren hineinzuversetzen.

Plus d'informations
Mäi Bléck op d'Stad

Projet artistique « Mäi Bléck op d’Stadt»

Dans le cadre de l’animation de l’atelier « Art et Musées » à l’ENAD, un deuxième projet culturel « Mäi Bléck op d’Stadt» a pu être mis en place grâce au  soutien de KULTURAMA. Le projet s’est déroulé de février à avril 2019 et comprenait en tout 1 visite et 4 ateliers pratiques artistiques.

Le projet a suscité un très vif intérêt de la part des participants et a connu quatre temps forts énumérés ci-dessous :

Plus d'informations
Melusina's Moves

Moies hunn déi 6-7 Danz-Schüler bei eis am Lycée hier Präsentatioun zu der Geschicht vum Melusina gemaach. Et waren ongeféier 8 Klasse présent. De Spektakel  ass gutt ukomm an d’Schüler waren zimmlech beandrockt och wa verschidde Klassen net op Thema preparéiert goufen.

Plus d'informations
Mir maache Konscht

E Schoulfest zum Thema Konscht! Dat war eis Iddi, déi mir zimlech fréi vum Schouljoer 2018/2019 haten. D ‘Zil war, dass all d’Kanner aus der Réidener Schoul sech un engem gemeinsamen Konschtprojet bedeelegen, an dass duerno de Kanner hir Konschtwierker um Schoulfest ausgestallt ginn. Mir waren dunn immens frou, dass d’Isabelle PIRSON  an d´Florence HOFFMANN eis bei der Ëmsetzung ënnerstëtzt hunn.

Plus d'informations
Mir si staark fir eng Welt vu muer!

Dëse Projet ass entstan nodeems d’Madame Françoise Brill, chargée de cours an der Ecole Communale de Diekirch d’Madame Martine Conzemius, Deviser a Performer, Ufank Januar 2020 kontaktéiert hat. D’Datumen fir d’Nomëtteger waren onreegelmässeg, well der Madame Conzemius hir Projet’en als Fräischaffend vum Joer scho festgeluecht waren. Dëse Projet guf dertëscht gesat. 

Plus d'informations
Molatelier an der Spillschoul

Nodeems mir an der Klass iwwert d’Thema Kënschtler geschwat hunn, haten mir d’Isabelle Pirson bei eis invitéiert , fir mat him zesummen ze schaffen an eng wonnerschéin Toile ze molen.

Mir hunn an 2 Deeg an ëmmer an 2 Gruppen geschafft. Deen éischten Dag gouf den Hannergrond gemaach, hei hunn d’Kanner passend zum Rhythmus vun der Musek gemolt. Mat Toilette Rouleau’en an « Bulleplastik » kruut den Hannergrond de leschte feinschliff, ir déi kléng Artisten mat Faarf drop gesprutzt hunn.

Plus d'informations
Persönliche Auseinandersetzung mit der luxemburgischen Kunst- und Kulturszene

Eingeladene Gäste

Ian de Toffoli  -  Theater / Literatur

Julie Wagener  -  Kunst / Illustration

Georges Goerens  -  Musik

Elsa Rauchs  -  Theater / Literatur

Alain Welter  -  Kunst

Kontext und Gründe des Projekts

Plus d'informations