Kulturama -DETAILSOFPROJECT

Exposition Wollef

Hei eng kleng Dokumentatioun aus dem Lycée vun Diddeleng, wou d'lescht Joer am Kader an enger Testphas vu Kulturama e grousse Projet realiséiert gouf. D'Thema Wollef gouf a ville Fächer ënnert verschidde Standpunkte behandelt. De groussen Deel vun de Klasse vun der voie de préparation vum LNB hu sech um Projet bedeelegt.

Ënnert dësem Link fënnt een eng genau Beschreiwung vum Projet: https://spark.adobe.com/page/8PRricwKJgaEn/

 

 

 

 

Image of Institution

ARTIST(EN)

Luc SPADA
Caroline KOENER
Nora WAGNER