Kulturama -DETAILSOFPROJECT

All Etappen vun der Realisatioun vun engem Buch

Dee Projet wou mir an Zesummenaarbecht mat der Madamm Claudine Furlano vu
Zoom Editions haten ass vollbruecht. Mir hunn am Januar 2019 gestart.
D'Madamm Furlano ass wärend zwee Deeg am Januar komm, fir eis di verschidden
Etappen vun der Realisatioun vun engem Buch an Detail ze erklären. Fir dass en
Kanner eng Iddi vun dem ganze kruten, huet si och verschidde Supporten a Bicher
matbruecht. Ënnert anerem och d'Buch "Schhhhhht… de Luc erzielt" wou am Joer
2018 vun Déifferdenger Klassen gemaach gouf. No dësem Briefing hunn déi
verschidden Gruppen mat hiren Enseignanten sech un d'Aarbecht gemaach. Den
Delai fir di éischt Versiounen ofzeginn war d'Ouschtervakanz. No der Vakanz ass
d'Madamm Furlano nach emol zwee Deeg bei eis komm fir eis e Feedback vun eise
Geschichten ze ginn a Verbesserungsvirschléi mat op de Wee ze ginn. All Grupp
huet ab dem Moment u senger Geschicht gefeilt an huet och mat den Illustratiounen
ugefaangen. Och do hu mir eis en Delai festgesat fir der Madamm Furlano d'Biller
an déi verbessert Versiounen vun eise Geschichten eranzeginn, fir dass si sech ëm
de Layout vun eisem Buch këmmeren. D'Madamm Furlano war zu all Moment
erreegbar a si stoung eis fir all Fro oder Hëllef zu Verfügung. Si huet eis
reegelméisseg de Layout zoukomme gelooss, sou dass mir nach Ännerunge konnte
maachen. E puer vun eise Klassen sinn och bei si op Déifferdeng an de Creative
Hub 1535 gaangen fir dann och kënne ze gesinn wéi aus eise geschriwwe Geschichten
an eise Biller lues a lues e buch entsteet. Mir sinn ganz gutt empfaange ginn a
kruten e flotte Abléck an der Madamm Furlano hir Aarbecht. D'Kanner hunn och
nach op der Platz eng Aktivitéit ugebuede kritt, si hunn e Mini-Buch gemaach. Mir
hunn eist Buch vum Sne drécke gelooss, an d'Resultat ka sech weise loossen. E ganz
grousse Merci un d'Madamm Furlano fir di flott Zesummenaarbecht an un iech, fir
är Ënnerstëtzung ouni déi mir dëse Projet net hätte kéinten realiséieren.
D'Buch ass eng flott Palette ginn, mat ganz verschidde Geschichten sief et an der
Textverschaffung wéi och an der Billerproduktioun. Vu kleng bis grouss, all hu se
mat voller Begeeschterung an Engagement geschafft. An net ze vergiessen, dass
een duerch dee Projet eng ganz Rei Kompetenzen aus dem Plan d'Etude konnt mat
abezéien.

Image of Institution

ARTIST(EN)

Claudine FURLANO

GALERIE

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image